Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

Sukupuolinen tasa-arvo Islamissa osa 1/2

Fysiologia

Ennen kuin keskustelemme tasa-arvosta ja sen vaikutuksesta miehiin ja naisiin islamissa, on tuotava esiin yksi tärkeä eroavaisuus. Monien mielestä tasa-arvosta puhuva olettaa, että kahta eri ryhmää tulisi kohdella täsmälleen samalla tavalla. Se ei kuitenkaan ole aina oikea tapa toimia. Ihmisten tarpeet, vahvuudet, kyvyt ja kyvyttömyydet on otettava huomioon sen sijaan, että kaikki asetettaisiin samaan asemaan, joka saattaisi olla sopiva vain muutamille.

Siksi on osoitettava ero pinnallisen ja todellisen tasa-arvon välillä, joka on oikeudenmukaista. Useimmissa yhteiskunnissa ymmärretään, että tärkeintä ei ole keskittyä pinnalliseen tasa-arvoon, vaan luoda todellista tasa-arvoa kaikille sen jäsenille, jolloin heitä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti heidän tarpeensa ja tilanteensa huomioonottaen. Ihmiset suosivat todellista tasa-arvoa pinnallisen sijaan päivittäisessä elämässä, koska tiedämme sen olevan oikeudenmukaista. Sijoitamme kyvyttömiä ihmisiä työpaikoille, kouluihin ja kaupallisille aloille. Tiedostamme tarpeen sosiaalisille palveluille, jotta yhteiskunnan köyhimmistä pidettäisiin huolta ja samalla rikkaimmat maksavat veroa. Annamme erityishuomiota niille, joilla on tunneperäisiä, psykologisia tai fyysisiä vaikeuksia elämissään. Tämä kaikki on todellista, oikeudenmukaista tasa-arvoa.

Miehet ja naiset

Mitä miehiin ja naisiin tulee, kaikki tiedostavat, että miehissä ja naisissa on syntyperäisiä ja kiistämättömiä eroja. He eivät ole identtisiä, he ovat luonnostaan erilaisia monin eri tavoin. Siksi siis ei ole loogista olla huomioimatta näitä eroja ja suosia standardimenettelyä asioissa, joissa he eivät ole samanlaisia. Sellainen saattaa olla tasa-arvoinen menettelytapa, mutta todellista tasa-arvoa se ei ole. Esimerkiksi olisi epäoikeudenmukaista, että aviomies vaatisi hänen raskaana olevaa vaimoansa tekemään töitä yhtä kovasti kuin hänkin. Oikeus tapahtuu, kun huomioidaan raskauden taakka ja aviomiehen tarve sopeutua tilanteeseen. Biologiset erot ovat päivänselviä – miehet eivät kärsi kuukautisista tai voi synnyttää lapsia, ja naiset taasen elävät yleisesti ottaen pidempään ja terveempänä kuin miehet. AARP Bulletin julkaisi1 artikkelin 8 terveyserosta naisen ja miehen välillä:

Mitä terveyteen tulee, naisten ja miesten erot näkyvät selvästi siinä, miten tunnollisesti he käyvät vuositarkastuksissa terveydenhuollossa. Mikäli miehet tarvitsevat useampia syitä lääkäriajan varaukseen, tässä muutamia miettimisen aiheita:

– Miesten keskimääräinen elinikä Yhdysvalloissa on 74,4 ja Suomessa 77,5, joka on hieman pienempi kuin naisten sama luku, 79,8 Yhdysvalloissa ja Suomessa naisten elinikä on lähes 84.

– Syöpään kuolee enemmän miehiä kuin naisia.

– Ennen 65 vuotta täyttäneistä sydänvikaan kuolleista 70% on miehiä.

– Uniapnea, joka on mahdollisesti myös vakava oireyhtymä, aiheuttaa hengityshäiriöitä unitilassa. Se on yleisempi miehillä kuin naisilla.

– Miehet tekevät itsemurhia neljä kertaa enemmän kuin naiset, ja se on miesten 8. yleisin kuolinsyy.

– Miehet ovat 50% alttiimpia sydänsairauksille 40:n ikävuoden jälkeen.

– Miehillä on vähemmän tulehduksia vastaan taistelevia T-soluja kuin naisilla.

– 100-vuotiaita naisia on 8 kertaa samanikäisiä miehiä enemmän.

Olympialaisissa miehet ja naiset kilpailevat omissa sarjoissaan fyysisten erojen vuoksi. 18-vuotiaana normaali mies on keskimäärin 178,3cm pitkä ja painaa 65,7kg, kun taas normaali nainen on keskimäärin 163,6cm pitkä ja painaa 57,4kg. Painossa miehillä on 50% suurempi lihasmassa kuin naisilla. Keskimääräisesti naisen sydän on 25% pienempi kuin miehellä. Naisten vartalossa on noin 10% suurempi rasvaprosentti.2

Koulutuksessa naiset ovat parempia kielissä ja yhteiskuntatieteissä, kun taas miehet pärjäävät matematiikassa ja tieteessä naisia paremmin. Molemmilla sukupuolilla on omat vahvuutensa ja kykynsä. Koskien miesten ja naisten psykologisia eroja, “Miehet ja naiset todella ajattelevat eri tavoin” -niminen artikkeli otti lainauksen hiljattaisesta neurologisesta tutkimuksesta:

Kalifornian Yliopiston psykologian professori Richard Haier johti tutkimusta yhdessä kollegoidensa kanssa New Mexicon Yliopistolta. He selvittivät, että miesten aivoissa on yleisesti liki 6,5 kertaa enemmän harmaata ainetta naisten yleiseen älykkyyteen suhteutettuna, kun taas naisten aivoissa on liki 10 kertaa enemmän valkoista ainetta miesten yleiseen älykkyyteen suhteutettuna. Ihmisaivoissa harmaa aine edustaa tiedonkäsittelykeskuksia, kun taas valkoinen aine linkittää nämä keskukset yhteen.

Tutkimuksen tulokset saattavat auttaa selittämään, miksi miehet ja naiset suoriutuvat eri tehtävistä toistaan paremmin, sanoi New Mexicon Yliopiston neuropsykologi Rex Jung. Esimerkiksi miehet ovat parempia tehtävissä, jotka vaativat rajoitettua tiedonkäsittelyä, kuten matematiikassa, kun taas naiset ovat parempia omaksumaan ja käyttämään jaettua tietoa aivojen harmaalta alueelta, joka auttaa kielitaitoja.3

Toinen artikkeli “Psychology Today” -lehdessä kuvailee miesten ja naisten eroja “väistämättömiksi”:

Kun me puhumme ja liikutamme samalla käsiämme, aivot toimivat hyvin keskittyneesti naisten osalta. Se saattaa johtua siitä, että tytöt yleisesti oppivat puhumaan aiemmin, ovat paremmin artikuloivia ja heillä on paremmat motoriset taidot käsien hallintaan. Myös oikeakätisiä on naisissa suhteessa huomattavasti enemmän kuin miehissä, hyvinkin yksiselitteisesti. Kun taas teemme tiettyjä, abstraktimpia tehtäviä, kuten esimerkiksi sanamäärittelyä, naisten aivot toimivat miesten aivoja hajanaisemmin, vaikka miehillä ja naisilla ei yleisesti ole eroja verbaalisissa kyvyissä.

Berkeleyn Kalifornian Yliopiston neuropsykologi Marian Diamond on tutkinut uros- ja naarasrottien aivokuoren paksuutta ja huomasi, että lähes kaikissa ikäluokissa miehen oikeanpuoleinen aivokuori on paksumpi, kun taas naisilla vasemmanpuoleinen aivokuori on paksumpi, mutta vain tietyissä ikäluokissa. (katso “A Love Affair with the brain,” Psychology Today, Marraskuu 1984). On väistämätön tosiasia, että miehet ja naiset eroavat toisistaan geneettisesti, fysiologisesti ja monella tärkeällä tavalla myös psykologisesti.4

Nykypäivän psykologinen tutkimustyö paljastaa edelleen miesten ja naisten välisiä eroja kaikkein selkeimmistä käyttäytymismalleista aina kaikkein pienimpiin eroavaisuuksiin asti, kuten vaikkapa kykyyn tunnistaa vihaisia kasvoja väkijoukosta. Koska erot ovat niin merkittävät, miehiä ja naisia ei ole sopivaa laittaa samanlaisiin rooleihin. “New York Times” kertoi artikkelissaan naisten terveydestä:

Vaikka feministit sanovatkin “naisten pystyvän samaan kuin miehetkin”, tiede on osoittanut, että naiset ovat tietyissä asioissa parempia ja heillä on monia biologisia sekä kognitiivisia etuja miehiin nähden. Toisaalta on asioita, joista naiset eivät suoriudu ollenkaan niin hyvin.5

Jumala antoi meille erilaiset, mutta täydentävät vahvuudet ja kyvyt. Miehen ei ole tultava naiseksi, tai toisinpäin, menestyäkseen.

  1. 8 Health Differences Between Men and Women, Gaby Gollub. (http://www.aarp.org/bulletin/yourhealth/Articles/a2004-02-17-8diff.html)
  2. Performance Moderator Functions for Human Behavior Modeling in Military Simulations (LISÄYS) Adrenaline – Khat – Exertion, Chang Y Chung, Dr. Barry G. Silverman, Jason Cornwell. (http://64.233.167.104/search
  3. q=cache:OYtYvD7FS3QJ:www.seas.upenn.edu/%7Ebarryg/PMF_Addendum1.doc)
  4. Men and Women Really Do Think Differently, Bjorn Carey, LiveScience (http://www.livescience.com/humanbiology/050120_brain_sex.html)
  5. Male Brain, Female Brain: The Hidden Difference, Psychology Today Nov, 1985
  6. The New York Times. (http://www.nytimes.com/specials/women/nyt98/21saga.html)

 

Sukupuolinen tasa-arvo islamissa osa 2/2

Todellinen miesten ja naisten välinen tasa-arvo

 Islam tunnustaa, että vaikka miehillä ja naisilla on joitakin fyysisiä eroja, henkisesti he ovat täysin samanarvoisia Jumalan silmien alla. Koraani ja Sunna (profeetan perimätieto) ovat kiistämättömiä siinä, että sukupuolella ei ole vaikutusta palkitsemiseen tai rankaisemiseen seuraavassa elämässä.

 “Minä en anna tekijän työn mennä hukkaan teidän keskuudessanne, olkoon hän mies tai nainen, toinen toisestannehan te polveudutte…” (Koraani 3:194)

 “Mutta ne, jotka tekevät hyviä töitä, olkootpa miehiä tai naisia, ja jotka ovat uskovaisia, nämä astuvat Paratiisiin eivätkä kärsi hituistakaan vääryyttä.” (Koraani 4:124)

 “Ken tahansa tekee hyvää, olkoon hän mies tai nainen, kun hän samalla on uskovainen, hänen Me totisesti annamme viettää onnellista elämää, ja sellaisille Me maksamme palkan parhaasta, mitä ovat tehneet. ” (Koraani 16:97)

 “Se, joka tekee pahan teon, saa sen mukaisen palkan; mutta ne, jotka tekevät hyvää ja uskovat, olkoot he sitten miehiä tai naisia, pääsevät paratiisiin, jossa heitä yltäkyllin ravitaan. ” (Koraani 40:40)

 “Jumala on valmistanut anteeksiannon ja runsaan palkan kaikille (Islaamiin) alistuville miehille ja naisille, uskoville miehille ja naisille, kuuliaisille miehille ja naisille, totuudellisille miehille ja naisille, kärsiville miehille ja naisille, sävyisille miehille ja naisille, almuja antaville miehille ja naisille, paastoaville miehille ja naisille, siveille miehille ja naisille, miehille ja naisille, jotka alinomaa Jumalaa muistavat. ” (Koraani 33:35)

 “Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava. ” (Koraani 49:13)

 Siispä islam avoimesti julistaa, että miehillä ja naisilla on tasa-arvoinen asema Jumalan edessä ja vain hurskaus erottaa heidät toisistaan.

Lain ja käytännön valossa yleiset säännöt ovat samat sekä miehille että naisille. Molemmilla on samat tavat palvoa Jumalaa, sama islamilainen etiketti ja samat käytöstavat sekä laki, jonka asettamat rangaistukset ovat molemmille samat. Monessa tilanteessa on kuitenkin käytännön poikkeuksia. Naisilla on vapautus paastosta ja rukoilusta kuukautisten aikana. Miehet eivät saa pukeutua kultaisiin tai silkkisiin asusteisiin, mutta naisille se on sallittua, sillä naisen luontoon kuuluu itsensä kaunistaminen. Perjantairukoukset ovat pakollisia miehille, mutta vapaaehtoisia naisille. Miehen on käytettävä rahansa perheensä hyväksi, mutta nainen saa käyttää omat rahansa kuten parhaaksi katsoo. Myös vaatetusvaatimuksissa on eroja, koska miesten ja naisten fyysinen ulkonäkö eroavat toisistaan. Kaikki tämä liittyy miesten ja naisten välisiin, luonnollisiin eroavaisuuksiin. Vähäisemmissä oikeustieteellisissä asioissa islam kohtelee miehiä ja naisia heidän synnynnäisten erojensa mukaisesti soveltamalla todellista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Johtopäätöksenä voimme siis todeta, että islam vahvistaa miesten ja naisten henkisen tasa-arvoisuuden ja molemmat ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Vähäisemmissä asioissa islam käyttää todellisen tasa-arvon kaavaa, tunnustaa heidän yksilölliset vahvuutensa ja kykynsä, tehden päätöksiä sen mukaisesti ja täten suojellen molempien oikeuksia.

 

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.

 

 

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW