Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

 Islamin antamat lukuisat oikeudet naisille osa1/2

Nykyään ajatellaan, että läntisen maailman naiset ovat vapautettuja ja että naisten vapautusliike alkoi 1900-luvulla. Itse asiassa naisten vapautusliikettä eivät aloittaneet naiset, vaan Jumala paljasti sen 600-luvulla profetta Muhammadille, viimeiselle Jumalan Profeetalle, . Jokainen musliminainen saa oikeutensa ja tehtävänsä Koraanista ja profeetan ﷺ Sunnasta.2

 

Ihmisoikeudet

Neljätoista vuosisataa sitten islam teki naisista velvollisia rukoilemaan ja palvelemaan Jumalaa – asettamatta rajoituksia heidän moraaliselle kehitykselleen. Lisäksi islam teki naisista tasa-arvoisia myös miehiin nähden. “Naiset” -nimisessä Koraanin kappaleessa Jumala sanoo heti alussa: “Ihmiset, pitäkää kunniassa Herraanne, joka on teidät luonut yhdestä hengestä ja hänestä luonut hänen puolisonsa ja näistä molemmista antanut lukuisain miesten ja naisten levitä maailmaan. Pitäkää kunniassa Jumalaa, jonka nimessä toinen toiseltanne anotte ja vaaditte; myöskin kunnioittakaa verisiteitä (niitä kohtuja, jotka ovat kantaneet teidät). Katso, Jumala valvoo ja vartioi teidän elämäänne. ” (Koraani 4:1)

Koska miehet ja naiset syntyivät samalla tavalla, he ovat tasa-arvoisia myös ihmisinä. Naiset eivät voi luonnostaan olla pahoja (kuten jotkut uskonnot opettavat), sillä silloin miestenkin olisi oltava pahoja. Samalla kumpikaan sukupuoli ei voi olla ylivertainen toiseensa nähden, sillä se on ristiriidassa tasa-arvoisuuden kanssa.

 

Kansalaisoikeudet

Islamissa naisilla on perusvapaudet omiin valintoihin ja itsensä ilmaisuun heidän persoonallisuutensa mukaisesti. Ensinnäkin naista, joka ei ole muslimi, ei voida pakottaa kääntymään islamiin naimisiin mentäessä kuten ei missään muussakaan tilanteessa. Koraanissa sanotaan:  Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harhateistä.” (Koraani 2:256)

Islamissa naisia kannustetaan jakamaan mielipiteitään ja ajatuksiaan. Profeetan perimätieto kertoo useista tapauksista, joissa naiset esittävät kysymyksiä suoraan hänelle ja tarjoavat mielipiteitään koskien uskontoa, taloutta ja sosiaalisia asioita.

Musliminaisella on täysi oikeus kieltäytyä avioliitosta ja pitää oma nimensä avioliiton jälkeen. Musliminaisen todistus on pätevä myös lakiasioissa. Itse asiassa naisen todistuksen tiedetään yleisesti olevan vakuuttava.

 

Sosiaaliset Oikeudet

Profeetta sanoi: “Tiedon etsiminen on pakollista jokaiselle Muslimille (sekä miehille että naisille).” (Tirmidhi)3

Tähän kuuluvat Koraanin sekä Sunnan opetukset muun tiedon lisäksi. Miehillä ja naisilla on molemmilla kyky ymmärtää ja oppia. Koska heidän velvollisuutensa on edistää ja opettaa hyvää käyttäytymistä sekä tuomita huono käyttäytyminen kaikilla elämän osa-alueilla, musliminaisten on pakko hankkia itselleen siihen tarvittava tieto omien taitojensa ja kiinnostustensa mukaisesti.

Lasten kantaminen, kasvatus ja opettaminen, sekä miehen tukeminen ja kodin kunnossapito, ovat tärkeimpiä ja korkealle arvostettuja naisen rooleja. Jos naisella on taitoa työskennellä kotinsa ulkopuolella yhteisön hyväksi, hän voi tehdä niin edellyttäen, että perheen asettamat vaatimukset voidaan myös hoitaa.

Islam tunnustaa miesten ja naisten väliset luonnolliset erot tasa-arvoisuudestaan huolimatta. Tietyt työt sopivat paremmin miehille ja toiset taas paremmin naisille. Tämä ei vähennä kummankaan osapuolen tekojen merkitystä. Jumala palkitsee molempia sukupuolia työn arvon mukaisesti, vaikka kyseessä ei olisikaan sama työ.

Äitiyttä profeetta kommentoi seuraavasti: “Taivas makaa hänen jalkojensa alla.” (Al-Nasa´i)4

Tällä viitataan siihen, että yhteiskunnan menestys riippuu äideistä, jotka ovat sen luoneet. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein vaikute ihmiseen on äidin antama turva, kiintymys ja koulutus. Siksi lapsia saavan naisen on oltava oppinut ja tunnollinen ollakseen taitava vanhempi.

 

Poliittiset oikeudet

Jumala antoi musliminaisille 1400 vuotta sitten oikeuden saattaa mielipiteensä kuultavaksi sosiaalisissa ongelmissa. Julkisissa asioissa nainen saa tuoda äänensä kuuluviin ja osallistua politiikkaan. Islam ei myöskään kiellä naisia hallituksen tärkeissä viroissa, jotka sopivat naisille. Abdurrahman Ibn Awuf konsultoi useita naisia ennen kuin ehdotti Uthman Ibn Affania seuraavaksi Kalifiksi.

 

Taloudelliset oikeudet

Islam on hyvin selkeä opetuksissaan siitä, miten Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, molemmat tiettyihin rooleihin ja tehtäviin sopiviksi. Kuten yhteiskunnassakin, myös perheessä jokaisella perheen jäsenellä on omat, erilaiset vastuunsa. Yleisesti Islam luottaa naisille hoivaavan roolin ja miehille vartijan roolin. Siksi naisilla on oikeus taloudelliseen tukeen.

Koraanissa sanotaan: “Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. ” (Koraani 4:34)

Miehen tehtäväksi annettu suojeleminen sekä suurempi taloudellinen vastuu edellyttää, että he tarjoavat naisille sekä rahallista tukea, että fyysistä turvaa ja hyvää, kunnioittavaa käytöstä.

Musliminaisella on oikeus ansaita rahaa, pitää omaisuutta, solmia lainvoimaisia sopimuksia ja hallita omaisuuttaan kuten itse parhaaksi katsoo. Hän voi toimia yrittäjänä eikä kukaan voi koskea hänen ansioihinsa, ei edes aviomies.

Koraanissa sanotaan: “Älkää himoitko sellaista, johon nähden Jumala on asettanut jotkut toisten suhteen korkeampaan asemaan. Miehille riittäköön rikkautta siitä, mitä he ovat ansaitsemalla hankkineet, ja naisille siitä, mitä he ovat ansainneet. (Kadehtimatta toisianne) rukoilkaa (lahjoja) Jumalalta Hänen runsaudestaan. Katso, Jumala on totisesti kaikkitietävä. ” (Koraani 4:32)

Nainen perii omaisuutta sukulaisiltaan. Koraanissa sanotaan: “Miehiset perijät saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jälkeensä jättäneet, ja naispuolisetkin perilliset saakoot osan siitä, mitä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jättäneet, olkoon perintö vähäinen tai suuri – laki määrää siitä kullekin hänen osuutensa. ” (Koraani 4:7)

 

 

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Sunna pitää perimätietojen oppineiden mukaan sisällään kaiken, mikä liittyy Sanansaattajaan: Hänen puheensa, tekonsa, persoonallisuutensa, fyysisen olemuksensa ja taustansa. Sillä ei ole väliä, viittaako tieto aikaan ennen hänen profeettiutensa alkua, vai sen jälkeen.
  3. Al-Tirmidhin kokoelma profeetan perimätiedoista. Al-Tirmidhi (824-892 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut.
  4. Al-Nasa´i on kokoelma Profeetan perimätiedoista. Ahmad ibn Shuaib al-Nasa´i (829-915 jKr.) on kyseisen kokoelman laatija ja perimätietoihin erikoistunut islamin oppinut. Muhammad Nasruddin al-Albani (1914-1999) on vahvistanut yllä olevan perimätiedon “Hasan” tasolle, joka on lähes yhtä vahva taso kuin “Sahih” eli autenttinen.

 

 

Vaimon Oikeudet osa2/2

Koraanissa sanotaan: “Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat. ” (Koraani 30:21)

Avioliitto ei siis ole fyysinen tai tunteellinen pakko, vaan itse asiassa se on merkki Jumalalta! Se on suhde, joka perustuu tasapuolisiin oikeuksiin ja vastuisiin, jotka perustuvat jumalaiseen ohjaukseen. Jumala loi miehen ja naisen täydentämään toinen toistaan ja Koraanissa kerrotaan, miten Hän loi lakijärjestelmän takaamaan sukupuolten välisen harmonian.

“…he ovat teidän verhonne, ja te olette heidän verhonsa. ” (Koraani 2:187)

Vaatteet tuovat fyysistä suojaa ja peittävät vartalon kauneuden sekä virheet. Myös puolisosta ajatellaan samoin. Jokainen puolustaa puolisoaan, unohtaa viat ja kunnioittaa hänen hyviä puoliaan. Avioliiton tuoman rakkauden ja turvan edistämiseksi muslimivaimoilla on useita oikeuksia. Vaimon ensimmäinen oikeus on saada “mahr”, eli lahja puolisoltaan, joka kuuluu avioliittosopimukseen ja on vaadittava osa avioliiton lainvoimaisuuden varmistamiseksi.

Vaimon toinen oikeus on ylläpito. Huolimatta hänen mahdollisesta omaisuudestaan, hänen miehensä on velvollinen hänen ruoastaan, vaatteistaan ja asunnostaan. Miehen ei kuitenkaan ole pakko elää yli varojensa, eikä hänen vaimonsa saa esittää kohtuuttomia vaatimuksia. Koraanissa sanotaan: Rikas mies uhratkoon varojensa runsaudesta, ja se, jonka osa on niukempi, jakakoon siitä, mitä Jumala on hänelle antanut; Jumala ei sälytä kenenkään kannettavaksi raskaampaa kuormaa, kuin minkä Hän on hyväksi nähnyt.” (Koraani 65:7)

Jumala sanoo, että miehet ovat naisten vartijoita ja voivat täten ottaa johtajan paikan perheessä. Miehen vastuulla on johdattaa perheensä tottelemaan Jumalaa siinä missä hän on itsekin velvollinen tekemään niin.

Vaimon oikeudet ulottuvat myös materiaalisten tarpeiden ulkopuolelle. Hänellä on oikeus hyvään kohteluun. Profeetta sanoi: “Täydelliset uskovat ovat parhaita käytökseltään. Teistä parhaat ovat he, jotka kohtelevat vaimojaan parhaimmin.”

Jumala kertoo luoneensa parit, joihin hän laittoi rakkauden, armon ja rauhan.

Sekä miehillä että naisilla on tarpeita kumppanuuteen sekä seksuaalisuuteen ja avioliitto on suunniteltu niitä tarpeita varten. Jos toinen kieltäytyy täyttämästä toisen tarpeita, syntyy houkutus hakea tyydytystä muualta.

Vaimon velvollisuudet

Oikeuksien mukana tulee myös velvollisuuksia. Siispä vaimoilla on tiettyjä velvollisuuksia miestään kohtaan. Koraanissa sanotaan: “Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut.” (Koraani 4:34)

Vaimon tehtävä on pitää miehensä salaisuudet ja suojella avioliittonsa yksityisyyttä. Vaimon ei pidä kertoa ongelmista intiimissä kanssakäymisessä tai miehen vaikeuksista, sillä se olisi epäkunnioittavaa. Vaimon tehtävä on myös suojella miehensä kunniaa, kuten hän suojelee vaimoaan.

Vaimon tehtävä on myös vartioida miehensä omaisuutta. Hänen tulee turvata miehensä koti ja omaisuus varkauksilta ja vaurioilta parhaan kykynsä mukaan. Hänen tulee hoitaa kotiasiat viisaasti ja välttää hävikkiä ja hukkaa. Hänen ei pidä päästää kotiinsa ketään sellaista, josta hänen miehensä ei pidä, tai aiheuttaa minkäänlaisia kuluja, joita hänen miehensä ei hyväksy.

Musliminaisen on tehtävä miehensä kanssa yhteistyötä. Siitä huolimatta yhteistyötä ei voi syntyä miehen kanssa, joka ei tottele Jumalaa. Vaimon ei pidä toteuttaa miehensä toiveita, mikäli ne edellyttävät laittomuuksien tekemistä. Miehen ei myöskään pidä käyttää vaimoaan hyväkseen vaan ottaa hänen tarpeensa ja onnellisuutensa huomioon.

Lopuksi

Koraanissa sanotaan: “Ei ole oikeauskoisella miehellä eikä naisella valinnan varaa sellaisessa asiassa, jonka Jumala ja hänen sananjulistajansa ovat jo ratkaisseet, kuka ikinä on tottelematon Jumalalle ja Hänen sananjulistajalleen, hän ilmeisesti kulkee harhaan. ” (Koraani 33:36)

Musliminaiselle annettiin 1400 vuotta sitten rooli, velvollisuudet ja oikeudet, joista useimmat länsimaiset naiset eivät saa nauttia tänäkään päivänä. Nämä määräykset tulivat Jumalalta ja niiden tehtävänä on säilyttää tasapaino yhteiskunnassa. Islam on täydellinen elämäntapa.

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen mainittuaan.
  2. Muhammad Nasruddin al-Albani (1914-1999) on kirjassaan “Sahih Targhib wa tarhib” vahvistanut yllä olevan perimätiedon autenttisuuden.

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW