Select Page

Contact

info@viestisinulle.com

 

Kumoamisteoria

 

Kysymys: Muslimit uskovat kumoamisteoriaan, eli he uskovat, että tietyt myöhemmin paljastetut Koraanin säkeet kumosivat joitakin vanhemmista. Viittaako tämä siihen, että Jumala teki virheen ja korjasi sen myöhemmin?

 

Vastaus:

1. Kaksi erilaista tulkintaa

Loistavassa Koraanissa sanotaan: “Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestamme tai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisen tilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?” [Koraani 2:106]

Tähän on myös viitattu Nahlin kappaleessa 16, säkeessä 101. Siinä on mainittu arabiankielinen sana “Ayat”, joka tarkoittaa “Merkkiä”, joka puolestaan voi myös tarkoittaa “Ilmestystä”. Koraanin säkeen voi tulkita kahdella eri tavalla:

a. Ilmestykset, jotka tulevat kumotuiksi julkistettiin ennen Koraania, esimerkiksi “Toora”, “Psalmi” ja “Evankeliumi”.

Allah sanoo, että Hän ei anna aikaisempien ilmestysten unohtua, mutta Hän korvaa ne jollakin paremmalla tai samankaltaisella, joka viittaa siihen, että Toora, Psalmi ja Evankeliumi väistyivät Koraanin tieltä.

b. Jos ajattelemme, että sana “Ayat” viittaa aikaisempiin Koraanin säkeisiin, eikä aikaisempiin ilmestyksiin, se tarkoittaa sitä, että yhtäkään Koraanin säettä ei ole kumottu, vaan Allah on korvannut ne jollakin paremmalla tai samankaltaisella. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt aikaisemmin paljastetut Koraanin säkeet korvattiin myöhemmillä ilmestyksillä. Molempien tulkintojen kanssa voidaan olla samaa mieltä. Monet muslimit ja ei-muslimit käsittävät väärin jälkimmäisen tulkinnan ja ajattelevat, että aikaisemmat säkeet kumottiin, eivätkä ne siten pidä enää paikkaansa, sillä ne on korvattu myöhemmillä Koraanin säkeillä tai korvaavilla säkeillä. Nämä ihmiset myös väärin perustein uskovat, että nämä säkeet ovat ristiriidassa keskenään.

Analysoidaanpa muutamaa esimerkkiä.

 

2. Tuotetaan Koraanin / 10 luvun / 1 luvun kaltainen kertoelma:

 Jotkut pakana-arabit väittävät, että Koraani on Profeetta Muhammadin itsensä väärentämä. Allah haastaa nämä Arabit seuraavassa luku Al-Isran säkeessä: “Sano: “Totisesti, vaikka kaikki ihmiset ja dzinnit yhdessä yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen Koraanin, niin he eivät kykenisi siihen, vaikkapa auttaisivatkin toisiaan.” [Koraani 17:88]

Myöhemmin haaste helpottuu seuraavassa luku Al-Hudin säkeessä: “Tai jos he sanovat: “Hän on kaiken keksinyt», vastaa heille: »Tuokaa sitten kymmenen samanlaista sepittämäänne suuraa ja huutakaa avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, jos olette totuudessa.” [Koraani 11:13]

Asiaa on edelleen helpotettu seuraavassa luku Yunusin säkeessä: “Väittävätkö he, että hän (Muhammad) on sepittänyt sen? Sano silloin: ´Tuokaa sitten luku, joka on tämän kaltainen, ja huutakaa avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, jos olette oikeassa.´ ” [Koraani 10:38]

Lopulta luku Al-Baqarahissa Allah edelleen selvensi haastetta: “jos epäilette sitä, mitä Me ilmoitamme palvelijallemme (Muhammadille), niin aikaansaakaa tämän kaltainen kirjoitus ja kutsukaa Jumalan vertaisia todistajia, jos tahdotte pysyä totuudessa, mutta jollette tee niin – ja sitä ette koskaan voi tehdä silloin kavahtakaa tulta, joka on valmistettu uskottomille ja jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet.”. [Koraani 2:23-24]

Allah teki haasteen asteittain helpommaksi. Pala kerrallaan paljastetut Koraanin säkeet haastoivat pakanat ensin tuottamaan Koraanin kaltaisen kirjan, sitten 10 Koraanissa olevien kaltaista suuraa (kappaletta), sitten yksi suura ja lopulta suuran, joka olisi lähestulkoon samanlainen Koraanin lukujen kanssa. Tämä ei tarkoita, että myöhemmin paljastetut säkeet, kuten luku Baqarahin kappaleen 2 säkeet 23-24 olisivat ristiriidassa aiempien kolmen säkeen kanssa. Ristiriita merkitsee kahden asian, jotka eivät voi olla mahdollisia tai tapahtua samanaikaisesti, mainitsemista.

Koraanin aikaisemmat säkeet, eli kumotut säkeet, ovat edelleen Jumalan sanaa ja siten niiden sisältämä informaatio on edelleen paikkansapitävää. Esimerkiksi haaste tuottaa Koraanin kaltainen kokoelma on edelleenkin ajankohtainen. Samankaltaisesti myös kymmenen tai yhden Koraania vastaavan luvun tuottaminen pitää paikkansa. Myös viimeinen haaste tuottaa yksi Koraania vastaava luku pitää paikkansa. Se ei ole ristiriidassa aikaisempien haasteiden kanssa, mutta tämä on kaikkein helpoin Koraanin mainitsemista haasteista. Jos viimeistä haastetta ei voida toteuttaa, muiden kolmen vaikeamman haasteen täyttäminen ei tule edes kysymykseen.

Oletetaan, että henkilö on niin osaamaton, ettei hän läpäise peruskoulun viimeistä luokkaa. Myöhemmin sanon, ettei hän läpäise viidettä luokkaa ja vielä myöhemmin lisään, ettei hän läpäise edes ensimmäistä luokkaa. Lopuksi sanon hänen olevan niin kykenemätön, ettei hän pääsisi edes esikoulusta. Esikoulusta on päästävä, mikäli mielii peruskouluun. Tarkoitetaan siis sitä, että ihminen ei kykene läpäisemään esikoulua. Neljä aikaisempaa väitettä eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta kaikkein viimeisin, eli väite, että henkilö ei läpäise edes esikoulua, riittää kertomaan hänen älykkyydestään. Jos henkilö ei läpäise edes esikoulua, ei tule kyseeseenkään, että hän läpäisisi viidennen, tai viimeisenkään peruskoulun luokan.

 

3. Asteittainen päihteiden kielto

Toinen esimerkki tämänkaltaisista säkeistä liittyy päihteiden asteittaiseen kieltoon. Ensimmäinen Koraanin ilmestys, joka koski päihteiden kieltoa, oli seuraava säe luku Baqarahista: “He kysyvät sinulta, onko viini ja uhkapeli sallittua. Sano: ´Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille kuitenkin on haitta suurempi kuin hyöty.´ ” [Koraani 2:219]

 Seuraava päihteitä koskeva säe on luku Nisasta: “Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte” [Koraani 4:43]

Viimeinen päihteitä koskeva säe on luku Al-Maidahista: “Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja (uhripalvelus) pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset.” [Koraani 5:90]

Koraani paljastettiin kokonaisuudessaan 23 vuoden kuluessa. Monet yhteiskunnalliset muutokset tapahtuivat asteittain. Tämä helpotti ihmisten sopeutumista uusiin lakeihin. Liian jyrkkä ja äkkinäinen muutos yhteiskunnassa johtaa kapinaan ja anarkiaan.

Päihteiden kiellot julkistettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä ilmestyksessä mainittiin, että päihteet ovat suuri synti, joista on myös hyötyä, mutta haitta on hyötyä suurempi.  Seuraavassa ilmestyksessä kiellettiin rukoilu päihteiden vaikutuksen alaisena, eli päihteitä ei saanut nauttia päiväsaikaan, sillä muslimin on rukoiltava viidesti päivässä. Tässä säkeessä ei kerrota, että yöaikaan saisi nauttia päihteitä, kun ei tarvitse rukoilla. Se tarkoittaa, että päihteitä on voitu nauttia, tai sitten ei. Koraani ei kommentoi asiaa. Jos säkeessä olisi mainittu, että ihminen saa nauttia päihteitä silloin, kun hän ei rukoile, siinä olisi ilmennyt ristiriita. Allah valitsi sanansa huolella. Lopulta täydellinen päihdekielto paljastettiin luku Maidahin säkeessä 90 (kappale 5).

Tästä voidaan selkeästi huomata, että kolme säettä eivät ole ristiriidassa keskenään. Jos näin olisi ollut, kaikkia kolmea säettä olisi ollut mahdotonta noudattaa samanaikaisesti. Koska muslimin on määrä noudattaa jokaista Koraanin säettä, noudattamalla vain viimeistä luku Maidahin säettä (5:90) hän hyväksyy ja noudattaa myös kahta aikaisempaa säettä.

Oletetaan, etten asu Los Angelesissa. Myöhemmin sanon, etten asu Kaliforniassa. Lopuksi sanon, etten asu Yhdysvalloissa. Nämä kolme väittämää eivät ole ristiriidassa keskenään. Jokainen väittämä antaa lisätietoa edellämainittuun väittämään. Kolmas väittämä sisältää saman tiedon, mikä tuli jo kahdessa aikaisemmassa väittämässä selväksi. Täten sanomalla, että en asu Yhdysvalloissa vahvistan myös sen, etten asu myöskään Kaliforniassa tai vaikkapa New Yorkissa. Samalla tavalla toimii alkoholin täyskielto. On selvää, että humalassa rukoileminen on kiellettyä, ja että “…suuri synti, vaikkakin niistä on joitakin etuja ihmisille; kuitenkin on haitta suurempi kuin hyöty.” pitää myöskin paikkansa.

 

4. Koraanissa ei ole ristiriitoja

Kumoamisteoria ei tarkoita, että Koraanissa olisi ristiriitoja, sillä Koraanin kaikkia säkeitä on mahdollista noudattaa samanaikaisesti. Jos Koraanissa olisi ristiriitoja, se ei voisi olla Allahin sanaa. “Eivätkö he sitten syvenny Koraaniin? Jos se ei olisi Jumalasta lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisia ristiriitaisuuksia.” [Koraani 4:82]

  1. ﷺ “Rauha ja Jumalan siunaukset hänelle”, muslimit lausuvat tämän rukouksen profeetan nimen manittuaan.

 

Copyright © 2019 Viesti Sinulle | Powered by NPW